Aplikacja logistyka/planisty

Planista/dysponent zarządza przydziałem zadań i monitoruje postęp wykonywanych prac. Aktualna pozycja pracownika oraz status zadania wizualizowane są na mapie odpowiednią ikoną oraz kolorem.

Poznaj funkcje aplikacji logistyka / planisty

Aplikacja pracownika terenowego

Pracownik terenowy ma dostęp do aktualnej listy zadań. Każde zadanie zawiera niezbędne informacje do jego wykonania. Zmiany statusu zadania, które odzwierciedlają postęp jego realizacji, są natychmiast widoczne dla planisty/dysponenta.

Poznaj funkcje aplikacji pracownika

Wsparcie pracy planisty/dysponenta

Planowanie zadań

Opcje aplikacji umożliwiają planiście/dysponentowi m.in.: dodawanie zadań, określanie terminów ich realizacji, czy śledzenie postępu wykonywanych prac. Przydzielanie zadań pracownikom odbywa się w trybie manualnym lub automatycznym.

Umawianie spotkań

Aplikacja pozwala na wygodne umawianie spotkań z klientami z wykorzystaniem podpowiedzi o dostępnych slotach czasowych.

Optymalizacja przydziału zadań

Planista/dysponent oprócz ręcznego trybu przydziału zadań ma do dyspozycji dwa tryby automatycznego przydziału zadań: minimalizację wykorzystania zasobów oraz równomierne obciążenie pracą. Optymalizacja oparta jest o następujące parametry: dostępność zasobów, lokalizację zadań oraz terminy realizacji.

Nadzór nad realizacją

Planista/dysponent na mapie Google widzi aktualną pozycję pracownika oraz jego status: „online”, „offline”, „jedzie” lub „pracuje”. W zależności od rodzaju zadania prezentowane są w postaci piktogramów. Kolor piktogramu informuje o statusie realizacji.

Alerty

Alerty to powiadomienia dla Dyspozytora dotyczące zadań i notatek. Dyspozytor jest informowany komunikatem w postaci alertu o niewykonanym zadaniu, nowej notatce, zadaniu odrzuconym, zadaniu utworzonym w aplikacji mobilnej lub zadaniu z wysokim priorytetem.

Umiejętności

Każdy typ zadania można scharakteryzować cechami (umiejętnościami) wymaganymi do jego wykonywania. Z drugiej strony przypisujemy pracownikom wszystkie posiadane przez niego kompetencje (umiejętności) i uprawnienia. Powiązanie zadania z wykonawcą nastąpi, jeżeli wykonawca posiada wszystkie niezbędne umiejętności wymagane przez dane zadanie.

Parametry ilościowe

Zadania z pracownikiem lub pojazdem można łączyć poprzez parametry ilościowe. Określamy wartości w szczegółach zadania oraz definiujemy cechy pracownika lub pojazdu, który ma podjąć zadanie.

Wsparcie pracownika terenowego

Aktualna lista zadań

Zadania w aplikacji prezentowane są w postaci listy. Wszelkiego rodzaju zmiany na zadaniach widoczne są zarówno w postaci systemowych powiadomień jak i w postaci etykiet przy zadaniu.

Szczegóły zadania

Po wybraniu zadania z listy prezentowane są jego szczegóły m.in.: adres, termin realizacji, dane kontaktowe, załączniki.

Cykl życia zadania


Czynności realizowane w terenie rejestrowane są za pomocą statusów w aplikacji mobilnej. Aplikacja rejestruje czas zmiany statusów zadań.

Powiadomienia

Nowe zadania oraz zmiany na zadaniach przychodzą w postaci powiadomień na smartfony i tablety.

Notatki i załączniki

Sporządzanie notatek w postaci tekstu i zdjęć ułatwia raportowanie.

Obsługa formularzy

Do zadania można dołączyć dowolny formularz przygotowany w aplikacji planisty. Dane zostaną zebrane w terenie na urządzeniu mobilnym a następnie przesłane do planisty.

Formularz przygotowany w aplikacji planisty/dysponenta
Formularz na urządzeniu mobilnym

Inne funkcje GeoTaska

Szablony zadań

Cykliczność zadań

Obsługa rejonów

Obsługa konfigurowalnych formularzy

Aplikacja w chmurze lub on-premise

Obsługa załączników

Integracje

Umawianie spotkań

Obsługa serwisów mapowych Google

Import katalogu klientów/ miejsc z pliku

Import zadań z pliku

Raportowanie czasu pracy